Phân loại: Thông báo
Số hiệu: TB-BHXH
Người ký: BHXH Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ban hành: 01/9/2017
Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Bắc Ninh

Trích yếu:
 Giới thiệu chức danh và chữ ký của PGĐ phụ trách BHXH tỉnh

Download tài liệu tại đây: Giới thiệu chức danh và chữ ký PGĐ phụ trách BHXH tỉnh