I. Chức năng

Phòng Giám định bảo hiểm y tế có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch khám, chữa bệnh, dự toán chi quỹ bảo hiểm y tế hàng quý, hàng năm và phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan phân bổ kinh phí theo dự toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; thực hiện quy trình giám định tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

- Thẩm định chi phí khám, chữa bệnh; thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thanh toán trực tiếp chí phí khám, chữa bệnh với người có thẻ bảo hiểm y tế; thẩm định và tổng hợp hồ sơ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng hợp chi phí, dự báo quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về chuyên môn, nghiệp vụ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng. mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế; thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành;

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

Lãnh đạo Phòng:

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Thắm

   - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Ánh

   - Phó trưởng phòng : Nguyễn Phú Hải

        - Điện thoại: 0241 3826263

        - Email : pgdyt.bhxhbacninh@gmail.com