1. Chức năng:

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội: hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và thẩm định số liệu chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

- Thẩm định hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tử tuất, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến làm căn cứ quyết toán; cấp và quản lý giấy chứng nhận hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

- Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng theo từng chế độ, bao gồm cả đối tượng tăng, giảm và di chuyển; điều chỉnh mức trợ cấp bảo hiểm xã hội.

- Lập danh sách đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

Lãnh đạo Phòng:

- Trưởng phòng : Phạm Hồng Ánh

   - Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Tùng

   - Phó trưởng phòng : Nguyễn Hữu Bằng

      - Điện thoại: 0241 3823604

      - Email : pcdbhxh.bhxhbacninh@gmail.com