I. Chức năng:

Phòng Cấp sổ, thẻ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức thực hiện công tác cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức xét duyệt hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức cấp và quản lý việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hồi huyện và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc cấp, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, tờ khai, danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đối chiếu tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã thẩm định với sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trước khi trình Giám đốc ký duyệt cấp sổ bảo hiểm xã hội, thê bảo hiểm y tế, đóng số sổ; in thê bảo hiểm y tế;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Thu thực hiện kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội; hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành và các tổ chức, cá nhân thực hiện các nghiệp vụ liên quan cấp, quản lý sổ, thẻ; theo dõi tăng, giảm sổ, thẻ;

- Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành; tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

Lãnh đạoPhòng:

- Trưởng phòng: Chu Quang Hiền

   - Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Việt Hà
   - Phó trưởng phòng : Nguyễn Thanh Vân

        - Điện thoại: 0241 3824407

        - Email : pcst.bhxhbacninh@gmail.com