Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020; Quyết định 748/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020, thời gian vừa qua BHXH tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm mở rộng đối tượng tham gia, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Một trong những biện pháp đó là công tác tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhờ sự tham mưu tích cực của BHXH tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, vừa qua, ngày 12/7/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/8/2017, tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT hàng năm đối với người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT theo các đối tượng khác; có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Tính đến tháng 6/2017, toàn tỉnh Bắc Ninh có 32.958 người cao tuổi từ đủ 65 tuổi đến dưới 70 tuổi, trong đó, có 20.444 người chưa có thẻ BHYT. Nhờ sự nỗ lực của cán bộ, viên chức BHXH tỉnh trong công tác mở rộng, phát triển đối tượng cũng như chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh lên 89%. Đây cũng chính là một nguồn động lực to lớn thúc đẩy việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Như vậy, Bắc Ninh tiếp tục là địa phương đi đầu cả nước về chính sách đối với người cao tuổi. Ngoài việc được hỗ trợ kinh phí cấp thẻ BHYT hàng năm, người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu và các khoản trợ cấp khác được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 100.000 đồng/người; từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi trợ cấp thường xuyên 135.000 đồng/người/tháng.

Việc quy định độ tuổi thụ hưởng thấp hơn và mức trợ cấp cao hơn bình quân chung của cả nước thể hiện quyết tâm của tỉnh trong chăm lo đời sống cho người cao tuổi, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ và ghi nhận./.

Cẩm Nhung – BHXH tỉnh Bắc Ninh