Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/BCSĐ ngày 12/10/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, ngày 06/11/2017, BHXH tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS cho toàn thể Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ lãnh đạo quản lý, Trưởng các đoàn thể cơ quan BHXH tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp quán triệt tại Hội nghị. 

Quang cảnh Hội nghị

 Nghị quyết 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam khẳng định quan điểm: Công tác truyền thông là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành; phải được tiến hành một cách chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp, quan tâm truyền thông xã hội, nắm bắt dư luận và thông tin phản hồi để có cách thức thực hiện phù hợp, hiệu quả; đặc biệt thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, lệch lạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành và chính sách BHXH, BHYT nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước. Gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng với chính quyền trong hệ thống BHXH.

Mục tiêu mà Nghị quyết 96/NQ-BCS đặt ra đó là: Khắc phục những hạn chế, tồn tại, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam cũng đã đưa ra hệ thống 6 giải pháp trong thời gian tới. Đó là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn Ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư; chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội; phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong Ngành; nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của cán bộ, nhân dân.

Đ/c Nguyễn Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh
quán triệt NQ 96/NQ-BCS tại Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, bên cạnh việc quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết số 96/NQ-BCS, đồng chí Nguyễn Văn Chương đã đi sâu vào việc phân tích tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới, những giải pháp đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT mà Nghị quyết 96/NQ-BCS đã đề cập; đồng thời liên hệ thực tiễn hoạt động truyền thông BHXH, BHYT tại tỉnh nhà.

Đ/c Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh
phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành sau hội nghị này tiếp tục quán triệt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động học tập, nghiên cứu kỹ Nghị quyết, nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của mình trong công tác truyền thông đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân và người lao động; trong đó đặc biệt quan tâm tới hoạt động truyền thông xã hội, tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử; Giao Văn phòng BHXH tỉnh chủ trì phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 96/NQ-BCS, Kế hoạch số 135-KH/BCSĐ ngày 12/10/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Kế hoạch số 911/KH-BHXH ngày 28/9/2017 của BHXH tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS./.

Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng BHXH tỉnh