1. Hồ sơ cấp lại, đổi sổ BHXH : (Hồ sơ 01 bộ)

1.1. Do đơn vị làm mất hoặc hỏng: 

a. Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS) . K èm theo danh sách người lao động mất, hỏng sổ BHXH;

b. Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.

c. Sổ BHXH của người lao động (trường hợp hỏng).

1.2. Do người lao động làm mất hoặc hỏng:

* Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:

a. Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (Mẫu D01-TS) .

b. Sổ BHXH của người lao động (trường hợp hỏng).

* Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị SDLĐ:

a. Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (Mẫu D01-TS) .

b. Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS) .

c. Sổ BHXH của người lao động (trường hợp hỏng).

1. 3. Do thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh:

* Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: 

a. Đơn đề nghị của người tham gia (Mẫu D01-TS) .

b. Sổ BHXH của người tham gia.

c. Hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).

* Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN:

a. Đơn đề nghị của người tham gia (Mẫu D01-TS) .

b. Sổ BHXH của người tham gia.

c. Hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (hồ sơ gốc, bản chính giấy khai sinh…).

d. Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS) của đơn vị nơi đang làm việc hoặc đơn vị quản lý trước khi ngừng việc hoặc đơn vị quản lý cấp trên đối với trường hợp đơn vị cũ đã phá sản, giải thể.

đ. Văn bản đính chính các loại hồ sơ, giấy tờ của đơn vị quản lý và cơ quan có thẩm quyền.

2. Hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT : (Hồ sơ 01 bộ)

Thẻ BHYT được cấp lại trong trường hợp bị mất; được đổi trong các trường hợp bị rách hoặc hỏng, thay đổi quyền lợi BHYT, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng. Người được cấp lại do thẻ mất hoặc được đổi thẻ do rách, hỏng phải nộp phí theo quy định.

2.1. Do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng:

a. Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS) , kèm theo danh sách đối tượng mất, hỏng thẻ;

b. Kèm theo thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).

2.2. Do người tham gia BHYT làm mất, hỏng hoặc thay đổi cơ cở khám chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng, điều chỉnh mức hưởng:

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:

a. Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (Mẫu D01-TS) .

b. Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).

c. Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thông tin trên thẻ BHYT.

*  Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị:

a. Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (Mẫu D01-TS) .

b. Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).

c. Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thông tin trên thẻ BHYT.

d. Bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS) .

3. Hồ sơ điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH : (Hồ sơ 01 bộ)

Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH - BHTN thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.

a. Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS) .

b. Đơn đề nghị của người tham gia (Mẫu D01-TS) .

c. Sổ BHXH của người tham gia.

d. Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu)