1. Hồ sơ đối tượng tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước, quỹ BHXH đóng hoặc ngân sách hỗ trợ đóng :   (Hồ sơ 01 bộ).

1.1. Đăng ký đóng :

a. Danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) : 02 bản.

1.2. Hoàn trả tiền đóng :

1.2.1. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng:

a. Đơn của thân nhân người tham gia (Mẫu D01-TS)

b. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp)

1.2.2. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ:

a. Đơn của người tham gia (Mẫu D01-TS)

b. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp)

2. Đối tượng tham gia BHYT tự nguyện: (Hồ sơ 01 bộ)

2.1. Đăng ký đóng:

a. Tờ khai tham gia BHYT do người tham gia lập (Mẫu A03-TS)

b. Danh sách người chỉ tham gia BHYT do đại lý lập (Mẫu D03-TS) : 02 bản

2.2. Hoàn trả tiền đóng:

2.2.1. Người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng:

a. Đơn của thân nhân người tham gia (Mẫu D01-TS)

b. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp)

2.2.2. Người tham gia BHYT tự nguyện đã đóng tiền nhưng sau đó được tham gia theo nhóm đối tượng khác:

a. Đơn của người tham gia (Mẫu D01-TS)

b. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp)

3. Hồ sơ cấp thẻ BHYT đối với đối tượng hưởng chế độ TNLĐ-BNN hàng tháng (đã nghỉ việc) : (Hồ sơ 01 bộ)

a. Đơn xin cấp thẻ BHYT (Mẫu D01-TS) .

b. Quyết định nghỉ việc (bản chính hoặc photo).