1. Hồ sơ đối tượng chỉ tham gia BHXH bắt buộc quy định tại Điểm 1.8; 1.9; 1.10 và Tiết a , b , Điểm 1.11 khoản 1 Điều 4 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH: (Hồ sơ 01 bộ)

(1.8) Đối tượng là phu nhân, phu quân trong thời gian hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài mà trước đó đã tham gia BHXH bắt buộc.

(1.9) Người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần trước khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các loại hợp đồng sau:

+ Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập, nâng cao tay nghề và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Hợp đồng cá nhân.

(1.11a) Người lao động đã đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH không quá 6 tháng quy định tại khoản 9, Điều 58  Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, khoản 7 Điều 50 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ được đóng tiếp một lần thông qua đơn vị cho số tháng còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí.

1.11b) Người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm, còn thiếu tối đa không quá 6 tháng (kể cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) mà bị chết, nếu có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị nơi người lao động làm việc trước khi chết hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

1.1.   Đối với đơn vị đóng cho người lao động:

a. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) : 02 bản.

b. Sổ BHXH của người lao động.

 1.2. Đối với thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú:

a. Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS) .

 b. Sổ BHXH của người lao động.

1.3. Đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH:

a. Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS) .

b. Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng được gia hạn hoặc hợp đồng được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.

2. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: (Hồ sơ 01 bộ)

2.1. Đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng:

a. Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu A02-TS) Kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 (01 ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh lưu hồ sơ).

b. Sổ BHXH đối với người đã tham gia BHXH trước đó

2.2. Thay đổi mức đóng, phương thức đóng:

a. Đơn đề nghị thay đổi mức đóng, phương thức đóng (Mẫu D01-TS)

 b. Sổ BHXH

2.3. Hoàn trả tiền đóng:

Người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng đủ số tiền theo phương thức đã đăng ký (quý hoặc 6 tháng), nhưng trong thời gian này chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc hoặc chết.

a. Đơn đề nghị của người tham gia hoặc thân nhân của người tham gia trong trường hợp người tham gia BHXH tự  nguyện chết (Mẫu D01-TS) .

b. Sổ BHXH